Privacy statement

 

 

 

 

     Privacy statement

Privacy statement

Wij hechten grote waarde aan je privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met je gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor onderstaande doeleinden. Wij streven naar een goede afspiegeling van de maatschappij in ons personeelsbestand.

Internetsites van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wij verwerken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

1) Wervingsdoeleinden

(a) Wat houdt dit doeleinde in?


Wanneer je een van onze recruiters benadert, solliciteert op een vacature of je aanmeldt op de werkenbij-website van ZonMw, nemen wij de door jou verstrekte persoonsgegevens op in onze wervingsdatabase. Wij verwerken jouw persoonsgegevens tevens om onze wervingsdatabase te kunnen beheren en om contact met je op te kunnen nemen. Op deze manier kunnen wij je informeren over nieuwe vacatures of je uitnodigen voor activiteiten die verband houden met werving.

(b) Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor dit doeleinde?

De rechtsgrondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor dit doeleinde is jouw “toestemming”. Door jouw gegevens aan ZonMw te verstrekken stem je er uitdrukkelijk mee in dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor het in artikel 1, onder a) beschreven doeleinde. Je hebt het recht om jouw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van jouw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van jouw toestemming vóór de intrekking.

(c) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde verwerken wij jouw contactgegevens, eventuele foto’s, informatie in het kader van de werving (zoals jouw cv, werkervaring, opleidingsgegevens, etc.) en correspondentie met ZonMw over sollicitaties (waaronder referenties). Persoonsgegevens zoals geboortedatum, gebruiken we ter herkenning, bijvoorbeeld zodat meerdere sollicitaties onder 1 persoon terug te vinden zijn in ons wervingssysteem.

(d) Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden?

Na het reageren op een  concrete vacature worden jouw persoonsgegevens maximaal 2 maanden bewaard om het wervingsproces af te ronden. Indien je daar expliciet toestemming voor geeft dan bewaren we jouw persoonsgegevens na een concrete sollicitatie voor een periode van 1 jaar. Voor het (langer) bewaren van jouw gegevens vragen wij jaarlijks opnieuw toestemming.

In het geval van externe inhuur (bijvoorbeeld detachering of uitzenden) worden de gegevens die door jouw leverancier zijn aangedragen bewaard (i) zo lang ZonMw wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te bewaren en (ii) indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is om de juridische belangen van ZonMw te beschermen. Na het verstrijken van deze periode worden jouw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderd.


2) Om een arbeidsovereenkomst of inhuurovereenkomst (in het geval van externe inhuur) met jou of jouw detacheerder/uitzender aan te gaan

(a) Wat houdt dit doeleinde in?


Wanneer wij je een dienstverband bij ZonMw aanbieden, verwerken wij jouw persoonsgegevens om een arbeidsovereenkomst op te stellen en te verwerken. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor het sluiten, uitvoeren en beëindigen van jouw arbeidsovereenkomst. Wij nemen jouw persoonsgegevens tevens op in ons personeelsadministratiesysteem.

Als je via een externe partij of als ZZP-er bij ZonMw ingehuurd wordt, verwerken wij jouwpersoonsgegevens op dezelfde wijze om een inhuurovereenkomst met je aan te gaan.


(b) Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van jouwpersoonsgegevens voor dit doeleinde?

Je bent bij indiensttreding of inhuur verplicht om ZonMw alle persoonsgegevens te verstrekken die ZonMw nodig heeft om jouw arbeids- of inhuurovereenkomst uit te kunnen voeren en om ZonMw in staat te stellen te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in verband met jouw arbeidsovereenkomst.

(c) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde verwerken wij voor zover relevant jouw contactgegevens, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, foto’s, burgerservicenummer, gegevens van jouw identiteitsbewijs of paspoort, verklaring van jouw arbeidssituatie, inschrijvingsnummer bij de KvK en btw-gegevens, informatie in het kader van de werving (zoals werkervaring en opleidingsgegevens), gegevens over jouw functie en positie, gegevens van jouw werkvergunning, beschikbaarheid, arbeidsvoorwaarden, belastinggegevens, verzekeringsgegevens, betalingsgegevens en locatie en organisaties.

(d) Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden

Voor dit doeleinde worden jouw persoonsgegevens na beëindiging van jouw arbeidsovereenkomst bewaard, zo lang ZonMw wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te bewaren en indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is om de juridische belangen van ZonMw te beschermen. Na het verstrijken van deze periode worden jouw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderd.

Jouw rechten met betrekking tot jouw eigen persoonsgegevens

Voor sollicitaties en als werkgever moeten we jouw persoonsgegevens gebruiken. Maar de persoonsgegevens hebben wel op jou betrekking. Daarom heb je het recht om jouw persoonsgegevens:
– in te zien
– te corrigeren als ze niet juist zijn
– jouw gegevens te (laten) verwijderen of bezwaar te maken tegen verwerking van gegevens.

Je kunt jouw verzoek mailen naar werken@zonmw.nl. Je ontvangt uiterlijk binnen 2 weken een reactie. Als je eenmaal werkzaam bent bij ZonMw kan je contact opnemen met HR Beheer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Volg ons

 

We verbinden mensen en organisaties op relevante maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken
die van invloed zijn op gezondheid, zorg en welzijn.

 

 

 

 

 

 

 

©2023 ZonMw - Privacy Disclaimer

  

 


Over ZonMw

We verbinden mensen en organisaties op relevante maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken
die van invloed zijn op gezondheid, zorg en welzijn.

Volg ons

 


 ©2023 ZonMw - Privacy - Disclaimer